05Nov
Lees hier snel onze nieuwsbrief!
Groepsplannen

We werken in de groepen 3 t/m 8 met groepsplannen voor rekenen, technisch - en begrijpend lezen.
Dit schooljaar wordt er ook gestart met een groepsplan voor spelling. Ook de groepen 1/2 gaan dit schooljaar starten met groepsplannen voor rekenen en taal.
  

Waarom groepsplannen?
 
Jaren geleden werd er vooral gekeken naar de leerlingen die onvoldoende scoorden; hoe kunnen we die  leerlingen weer bij de groep trekken? Maar dit is zeker niet de enige groep in de klas die extra aandacht verdient. Door het werken met groepsplannen wordt de gehele groep in beeld gebracht en wordt er naar alle leerlingen gekeken. Welke ondersteuningsbehoeften hebben ze nodig om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen? In een groepsplan worden de leerlingen verdeeld over verschillende subgroepen.

Iedere subgroep heeft zo zijn eigen specifieke aanpak. Voorbeelden hiervan zijn; verlengde - of juist verkorte instructie, werken met materialen, apart plekje in de klas, extra oefentijd op de computer, verrijkingsopdrachten, opdrachten waarbij samengewerkt kan worden.

Op deze manier kan iedere leerling op zijn/haar eigen niveau werken. Ook werken we met persoonlijke leerdoelen voor de leerlingen. Op deze manier maken we ze mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. De leerlingen weten aan welk doel er een bepaalde periode gewerkt wordt en de leerkracht reflecteert samen met de leerlingen op dit specifieke doel. Ook dagen we de leerlingen uit om elkaar feedback te geven, waardoor ze steeds weer een stapje dichterbij hun eigen leerdoel kunnen komen.

Na iedere periode worden de groepsplannen geŽvalueerd. N.a.v. toetsgegevens wordt bekeken of de leerlingen nog in de juiste subgroep ingedeeld zijn, of de ondersteuningsgehoeften aangepast moeten worden en of hun persoonlijke leerdoelen behaald zijn.
Deze gegevens worden vervolgens weer gebruikt om de nieuwe groepsplannen op te stellen.