Meer- & Hoogbegaafdheid

Aanpak meer- en hoogbegaafden leerlingen op OBS De korenbloem.
We vinden het erg belangrijk dat we onze leerlingen binnen De Korenbloem, in een vertrouwde omgeving, kunnen
begeleiden op hun eigen niveau. In schooljaar 2015-2016 is een beleidsplan ontwikkeld gericht op de begeleiding
van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Het beleidsplan wordt vertaald naar de praktijk van alle groepen. De
co÷rdinator meer- en hoogbegaafdheid stuurt dit proces aan, volgt ontwikkelingen, coacht leerkrachten om het de
uitvoering steeds verder te verankeren. Voor de signalering wordt schoolbreed het Digitaal handelingsprotocol
Hoogbegaafden (DHH) ingezet. Het DHH is een ge´ntegreerd instrument voor signalering, diagnostiek en
begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Het instrument is bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders van
basisscholen. Het DHH bestaat uit een aantal modules die ons stap voor stap begeleiden bij de zorg van
hoogbegaafde leerlingen op onze school.
Op het gebied van taal, rekenen en projecten worden uitdagende opdrachten aangeboden. We gaan uit van
uitvoering en begeleiding in de eigen klas. Voor kinderen waarbij deze inzet nog onvoldoende uitdaging biedt en/
of wenselijk is dat specifieke vaardigheden getraind worden, komen leerlingen in aanmerking een aparte
plusgroep; genaamd; De Octopusklas. In deze klas op maandagmiddag wordt aandacht besteed aan deze
specifieke vaardigheden en psycho-educatie. Mocht het aanbod in de eigen klas en/of deelname aan De Octopusklas, niet voldoende zijn voor de onderwijsbehoeften van een hoogbegaafde leerling, dan wordt de wenselijkheid voor deelname aan
de bovenschoolse plusgroep; genaamd:'t Lab" onderzocht. Bij dit onderzoek zijn de groepsleerkracht, de ondersteuningsco÷rdinator, de ouders en de orthopedagoog betrokken. De bovenschoolse plusgroep komt wekelijks een dagdeel samen op OBS De Sleutelaar in Bladel. Uitgangspunt binnen de bovenschoolse plusgroep is het
begeleiden en ondersteunen op de dimensies:
Leren denken
Tegemoet komen aan de cognitieve honger van hoogbegaafde kinderen door verrijkend onderwijs te bieden
Leren leren
Ontwikkelen van leer- en denkstrategieŰn, metacognitieve vaardigheden en trainen van executieve functies
Leren voor het leven
Bewust wordend van mindset, ontwikkelen van een op groei gerichte levenshouding.

In de bovenschoolse plusgroep komen kinderen samen van vier scholen, onder begeleiding van een specialist
hoogbegaafdheid.