Cultuur en creativiteit

Openingen en vieringen

Onze projecten worden ingeleid door een opening in onze gemeenschappelijke ruimte. Enkele leerkrachten voeren een act op, waar alle kinderen samen naar kijken. In de groepen 1 en 2 worden de groeiprojecten gestart met een introductie door de leerkrachten.  De Kinderboekenweek is een voorbeeld van zo'n schoolbreed project. We sluiten dit af met een inloopavond voor ouders, zodat ze kunnen zien hoe alle kinderen aan een bepaald thema hebben gewerkt. 
Iedere groep komt meerdere vrijdagmiddagen per jaar aan de beurt voor een viering.  Van ongeveer 5 groepen zijn kinderen en teamleden van 13.45 uur tot 14.45 uur bijeen in de gemeenschapsruimte. Elke groep krijgt tijd om een presentatie te verzorgen. Zij laten zien waarmee zij de afgelopen tijd in de groep bezig zijn geweest. In de presentatie zit veel variatie: muziek, toneel, dans, interview, poppenspel, boekbespreking, zang enz. Jaarlijks wordt er een schema opgesteld zodat iedere groep tijdig weet wanneer ze aan de beurt zijn om zich te presenteren. Ouders worden hierbij uitgenodigd. In de nieuwsbrief wordt de viering aangekondigd en wordt vermeld welke groepen die week aan de beurt zijn. Naast deze vieringen zijn er ook een aantal jaarlijkse vieringen: de talentenjacht, waarin kinderen de gelegenheid krijgen een podium act op te voeren: dans, toneel, playback of een ander variéténummer.
De bijzondere vieringen rond Sinterklaas, Kerst en Carnaval, de schoolverlatersviering; de afscheidsmusical.

Creatieve vorming

Muziek, dans, drama, tekenen, handenarbeid, techniek en multimedia komen aan bod tijdens creatieve middagen en
in speciale lessen. Dit kan zijn als onderdeel van een thema of als het leren van een nieuwe vaardigheid. Soms met schitterende eindresultaten die mee naar huis komen of die aan de muren of bij een viering op school terug te vinden zijn. Soms een ervaring; zonder eindproduct of een direct resultaat.
Er is een vakdocent beeldende vorming. De groepen 3 t/m 8 krijgen wekelijks les gericht op handvaardigheid en tekenen. Op deze manier wordt er gewerkt met een doorgaande lijn en komen diverse technieken aan bod.
Ieder schooljaar wordt er aandacht besteed aan de drie landelijk gestelde kerndoelen (Zie Kerndoelen hieronder). Dit schooljaar ligt een grote focus op kerndoel 56: het verwerven van kennis over en waardering krijgen voor aspecten van cultureel erfgoed. In samenwerking met de gemeente Oirschot krijgt dit vorm in de school.
Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie
De kerndoelen voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie zijn geformuleerd als globale streefdoelen voor de inrichting van het aanbod, zonder aanduiding van te realiseren beheersingsniveaus. Binnen de leerlijnen voor kunstzinnige oriëntatie zijn deze kerndoelen onderling aan elkaar gerelateerd en nauw met elkaar verbonden.
De kerndoelen schetsen de contouren van het aanbod en scholen kunnen daarbinnen eigen accenten leggen, passend bij lokale wensen en behoeften. Er is hier in principe veel ruimte voor eigen invullingen. De drie kerndoelen voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie zijn:  

  • Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
  • Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren:
  • Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed:
Muzikale vorming

In de groepen 1-2 worden muzieklessen ingepast binnen de thema's die in deze groepen aan bod komen. Er wordt aandacht besteed aan de volgende activiteiten: zingen van liedjes, luisteren naar muziek, spelen op muziekinstrumenten, bewegen op muziek. In de groepen 3 wordt deze werkwijze voortgezet. Op woensdagmorgen verzorgt Rini Bullens, vakdocent muziek, de lessen algemene muzikale vorming in de groepen 4 en 5. Aan het einde van deze tweejarige periode zijn de leerlingen over het algemeen in staat om een muziekinstrument te leren bespelen. Indien de leerlingen deze periode met goed gevolg afgesloten
hebben, ontvangen zij het diploma Algemene Muzikale Vorming (A.M.V. diploma). Het certificaat Muzikale Vorming ontvangen die leerlingen die niet voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het A.M.V. diploma. In groep 6 wordt samengewerkt met de harmonie, waarbij diverse blaas- en slaginstrumenten worden bespeeld tijdens de blazersklassen. Een mooie basis om aan te sluiten bij het schoolorkest. Daarnaast in de bovenbouwgroepen muziek als een ontspannen moment tussendoor of bijvoorbeeld onderdeel van vieringen, talentenjacht, musical of de lessen Engels.

Kreami

Vier keer per jaar werken we met de leerlingen uit groep 3 t/m 8 aan verschillende creatieve werkvormen. Tijdens de Kreami middagen wordt gekozen voor andere werkvormen en materialen, hierbij kunt u denken aan solderen, koken, figuurzagen of er is ruimte voor een excursie. De inzet van ouders wordt hierbij zeer gewaardeerd. Ouders, of andere vrijwilligers, ondersteunen bij bij activiteiten.

Schoolkamp

In de tweede helft van het schooljaar wordt een schoolkamp georganiseerd. Een belangrijk moment waarbij vaardigheden als samenspelen, samenwerken en zorgen voor elkaar centraal staan. Het kamp draagt er aan bij dat  kinderen elkaar leren kennen, waarderen en vertrouwen. De groepen 1-2 bezoeken de gezamenlijke locatie voor één dag met eigen programma en een eigen verhaallijn. De groepen 3 en 4 zijn twee dagen zonder overnachting aanwezig, de groepen 5 t/m 8 genieten drie dagen met
overnachting van het kamp. Met alle kinderen en met behulp van veel ouders wordt er binnen een thema gewerkt en gespeeld. Het thema start in de weken voor het kamp in de vorm van een schoolproject. Ouders zijn van grote betekenis tijdens de kampdagen door een helpende hand te bieden bij spellen, maar zeker ook in de vorm van een toneel- en muziekgroep of zijn actief in de keukengroep. De groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets naar de kamplocatie. Vooraf vindt een fietscontrole plaats.
De overige groepen gaan met de auto. Hiervoor wordt een rijschema opgesteld, om de hoeveelheid auto's te
beperken.. Veiligheid staat voorop!