Groep 8

Welkom bij de groepspagina van groep 8, de Lama's.
Wat leuk dat je een kijkje komt nemen op onze groepspagina.  
 
Wat leren we dit schooljaar bij de verschillende vakken? 
Technisch lezen
Drie keer in de week starten we de dag met 30 minuten lezen. Op vrijdag mogen de kinderen ‘lekker lezen’.  Hier mogen ze dan kiezen voor stripboeken. Op de andere dagen lezen ze uit hun leesboek of uit informatieboeken. 
 
Rekenen
We werken met de methode pluspunt. Kinderen werken op eigen niveau (1-ster, 2-ster en 3-ster). Iedere dag rekenen we 60 minuten.
In groep 8 komen de volgende doelen aan bod:  
 • Getallen en relaties: Rekenen met kommagetallen, leren schrijven van grote getallen en deze kunnen plaatsen op de getallenlijn (miljoen en miljard) en getallen afronden. 
 • Bewerkingen - hoofdrekenen: Handig rekenen en schattend rekenen 
 • Bewerkingen - Cijferen: cijferend rekenen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 
 • Meten, tijd en geld: Lengte, omtrek en oppervlakte uitrekenen (met tekening op schaal), inhoud berekenen en rekenen met metriekstelsel: gewichten, inhoudsmaten en oppervlaktematen. 
 • Meetkunde: Bouwplaten ontwerpen en herkennen en kennismaken met verschillende kaartprojecties. 
 • Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen:  Rekenen met procenten en rekenen met breuken (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen). 
 • Tabellen en grafieken: Grafieken aflezen en interpreteren, gemiddelde uitrekenen en gegevens in een grafiek verwerken.
 
Taal
Er wordt dagelijks gewerkt met de methode Taal Actief. Bij taal en spelling wordt er gedifferentieerd op niveau.  Tijdens de taallessen komen verschillende onderdelen aan bod:  taal verkennen, woordenschat, schrijven, spreken en luisteren. Bij ieder thema leren de kinderen ook weer nieuwe woorden.
 
Spelling
Tijdens spelling oefenen we met de spelling van woorden en werkwoorden.
Bij spelling van woorden worden de woorden verdeeld in categorieën: luisterwoorden, weetwoorden en regelwoorden.  We werken aan de hand van het stappenplan spelling.  De kinderen kunnen thuis de woorden oefenen op www.bloon.nl of www.spellingoefenen.nl.  
 
Begrijpend lezen
Twee keer per week staat begrijpend lezen op het programma. Iedere week hebben we een les uit de methode Lezen in beeld. Tijdens deze lessen oefenen we de strategieën en vaardigheden om een tekst te begrijpen. Daarnaast hebben we ook iedere week een les van nieuwsbegrip. Tijdens deze les passen we de strategieën uit de methode toe en gaan we ons op een creatieve manier verdiepen in de tekst. Nieuwsbegrip biedt iedere week nieuwe actuele teksten aan die aansluiten bij de belevingswereld van het kind en de actualiteit.
 
Engels
Een keer per week werken we aan onze Engelse taal. We gebruiken hiervoor de methode Groove me. Deze methode leert kinderen aan de hand van bekende Engelstalige liedjes nieuwe woorden en Engelse grammatica. 
 
Weektaak
De kinderen werken 4 keer in de week aan de weektaak. Bij de start van de weektaak maken de kinderen zelf een planning van de te maken taken. Ze schatten in hoe lang ze denken er over te doen.  Dit doen ze geheel zelfstandig. Op deze momenten heeft de leerkracht tijd om (groepjes) kinderen extra hulp te bieden; extra herhaling voor als iets nog lastig was, of juist verrijking als kinderen uitdaging nodig hebben.
 
Wereldoriëntatie
We werken met de methode ‘Blink’. In verschillende thema’s wordt geschiedenis, aardrijkskunde en natuur&techniek aangeboden. Doordat er met thema’s gewerkt wordt, krijgt de stof meer betekenis voor kinderen. Een thema bestaat uit informatielessen, een toets, onderzoek doen en presenteren.
 
Beeldende vorming en tekenen
Iedere week krijgen de kinderen les van een vakdocent beeldende vorming. Ze maken tijdens deze lessen ruimtelijke werkjes en leren daar met verschillende materialen werken. Daarnaast is er ook in de klas aandacht voor de creativiteit van de kinderen. Denk hierbij aan themawerk en de tekenlessen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de onderwerpen die in klas aan bod komen en de belevingswereld van de kinderen. 
 
Sport en spel
Bewegingsonderwijs:
Iedere week gaan we naar de sporthal voor bewegingsonderwijs. Vanaf de herfstvakantie wordt er een rooster gemaakt en gaan we in groepjes gymlessen geven. In de eerste weken van het schooljaar geeft de leerkracht zelf de lessen en vertelt ons waar we aan moeten denken tijdens de voorbereiding. We mogen dan ook al oefenen met het begeleiden van een spel. We bereiden de gymles samen voor in de klas. 
 
Sportdag 
In samenwerking met alle basisscholen uit Oirschot wordt er jaarlijks een sportdag georganiseerd. De kinderen kunnen zich deze dag inschrijven voor het onderdeel voetbal of basketbal. 
 
Jansdag (atletiekdag) 
Ieder jaar wordt er door de atletiekvereniging in Oirschot de Jansdag georganiseerd. Alle groep 8 leerlingen van de Oirschotse basisscholen nemen het dan tegen elkaar op bij de verschillende atletiekonderdelen zoals: sprint, hordenlopen, speerwerpen, kogelstoten, hoogspringen en verspringen. 
 
Projecten
In groep 8 hebben we verschillende projecten zoals: Week van het geld, Lentekriebels, Kinderboekenweek en Mediawijsheid.  Daarnaast komt bureau halt ook ieder jaar een aantal themalessen geven. De thema`s zijn: 
 • Online veiligheid
 • Vuurwerk 
 • Jeugdcriminaliteit 
 • Invloed van de groep 
 
Ieder jaar vindt er in samenwerking met bureau halt en de GGD ook een informatieavond voor ouders plaats over de betreffende thema`s. 
 
Voor u als ouder(s) / verzorger(s) is het volgende nog belangrijk om te weten over groep 8.
 • De kinderen krijgen regelmatig huiswerk mee naar huis. Voor het plannen van hun huiswerk hebben zij een agenda nodig. 
 • Samen met groep 7 doen we ieder jaar mee aan de nationale voorleeskampioenschappen.  
 • In groep 8 maken de kinderen een werkstuk. We maken samen in de klas een planning en een mindmap over het gekozen onderwerp. Daarna werken de kinderen thuis verder aan het werkstuk. 
 • Ieder jaar gaan we met de gehele school op kamp. De kinderen uit groep 8 gaan drie dagen op kamp en blijven daar dus 2 nachten slapen. Groep 8 gaat op de fiets richting de kamplocatie.  
 • Om ons te oriënteren op het voortgezet onderwijs gaan we in groep 8 een kijkje nemen op het Kempenhorst College in Oirschot en het Heerbeeck College in Best.
 • Ieder schooljaar wordt er voor groep 8 een verkeersveiligheidsdag georganiseerd. Waarbij kinderen leren hoe ze veilig deel kunnen nemen aan het verkeer. 
 • Aan het einde van het schooljaar is er nog een speciale activiteit voor de kinderen van groep 8 gepland: DE NACHT VAN GROEP 8. De kinderen hebben twee dagen vol leuke activiteiten en natuurlijk een overnachting in de school. 
 • Onze schoolperiode op De Korenbloem sluiten we af met een spectaculaire musical in de laatste schoolweek.