Groep 8

Welkom bij de groepspagina van groep 8: De Lama's. 
Wat leuk dat je een kijkje komt nemen op onze groepspagina.

Wat leren we dit schooljaar bij de verschillende vakken?  
Rekenen
We werken met de methode Pluspunt 4. Kinderen werken op hun eigen niveau (FS- niveau of S-niveau). Iedere dag rekenen we 60 minuten. 
In groep 8 komen de volgende doelen aan bod:   
- Getallen en relaties: Rekenen met kommagetallen, leren schrijven van grote getallen en deze kunnen plaatsen op de getallenlijn (miljoen en miljard) en getallen afronden.  
- Bewerkingen - hoofdrekenen: Handig rekenen en schattend rekenen  
- Bewerkingen - Cijferen: cijferend rekenen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.  
- Meten, tijd en geld: Lengte, omtrek en oppervlakte uitrekenen (met tekening op schaal), inhoud berekenen en rekenen met metriekstelsel: gewichten, inhoudsmaten en oppervlaktematen.  
- Meetkunde: Bouwplaten ontwerpen en herkennen en kennismaken met verschillende kaartprojecties.  
- Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen:  Rekenen met procenten en rekenen met breuken (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen).  - Tabellen en grafieken: Grafieken aflezen en interpreteren, gemiddelde uitrekenen en gegevens in een grafiek verwerken. 

Technisch lezen
Vier keer in de week starten we de dag met 30 minuten lezen. Één van die keren mogen de kinderen ‘lekker lezen’.  Op dit moment mogen ze dan kiezen voor stripboeken. Op de andere dagen lezen ze uit hun leesboek of uit informatieboeken.  

Taal
Er wordt dagelijks gewerkt met de methode Taal Actief. Bij taal en spelling wordt er gedifferentieerd op niveau.  Tijdens de taallessen komen verschillende onderdelen aan bod:  taal verkennen, woordenschat, schrijven, spreken en luisteren.  

Spelling
Tijdens spelling oefenen we met de spelling van woorden en werkwoorden. 
Bij spelling van woorden worden de woorden verdeeld in categorieën: luisterwoorden, weetwoorden en regelwoorden.  We werken aan de hand van het stappenplan spelling.  De kinderen kunnen thuis de woorden oefenen op www.spellingoefenen.nl.  Op school oefenen ze ook nog extra met de software van de methode.  

Begrijpend lezen
Minstens twee keer per week staat begrijpend lezen op het programma. Hiervoor benutten we onder andere teksten van andere vakken, zoals wereldoriëntatie en gebruiken we teksten die op de onderwerpen aansluiten waar we mee bezig zijn. We maken hierbij ook gebruik van teksten van Nieuwsbegrip, deze teksten sluiten aan op de actualiteiten uit het nieuws. Tijdens de lessen oefenen we de strategieën en vaardigheden om een tekst te begrijpen. Naast het lezen en begrijpen van de tekst, leren de kinderen zich ook nog verder te verdiepen in de tekst door op een creatieve manier aan de slag te gaan met de tekst. Zo zijn ze onder andere ook bezig met presentatievaardigheden, samenwerken, taal en woordenschat.  

Engels
Een keer per week werken we aan onze Engelse taal. We gebruiken hiervoor de methode Groove me. Deze methode leert kinderen aan de hand van bekende Engelstalige liedjes nieuwe woorden en Engelse grammatica.  

Weektaak
De kinderen werken 3 keer in de week aan de weektaak. Bij de start van de weektaak maken de kinderen zelf een planning van de te maken taken. Ze schatten in hoe lang ze denken er over te doen.  Dit doen ze geheel zelfstandig. Op deze momenten heeft de leerkracht tijd om (groepjes) kinderen extra hulp te bieden; extra herhaling voor als iets nog lastig was, of juist verrijking als kinderen uitdaging nodig hebben. 

Wereldoriëntatie
We werken met de methode ‘Blink geïntegreerd’. In verschillende thema’s wordt geschiedenis, aardrijkskunde en natuur&techniek aangeboden. Doordat er met thema’s gewerkt wordt, krijgt de stof meer betekenis voor kinderen. Een thema bestaat uit informatielessen, een toets, een filmles onderzoek doen en presenteren. 

Beeldende vorming en tekenen
Iedere week krijgen de kinderen les van een vakdocent beeldende vorming. Ze maken tijdens deze lessen ruimtelijke werkjes en leren daar met verschillende materialen werken. Daarnaast is er ook in de klas aandacht voor de creativiteit van de kinderen. Denk hierbij aan themawerk en de tekenlessen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de onderwerpen die in de klas aan bod komen en de belevingswereld van de kinderen.  

Sport en spel 
Bewegingsonderwijs
Iedere week gaan we twee keer naar de sporthal voor bewegingsonderwijs. De ene les wordt gegeven door de leerkracht en de andere les door een vakleerkracht.  

Sportdag
In samenwerking met alle basisscholen uit Oirschot wordt er jaarlijks een sportdag georganiseerd. De kinderen kunnen zich deze dag inschrijven voor het onderdeel voetbal of basketbal.  

Jansdag (atletiekdag)
Ieder jaar wordt er door de atletiekvereniging in Oirschot de Jansdag georganiseerd. Alle groep 8 leerlingen van de Oirschotse basisscholen nemen het dan tegen elkaar op bij de verschillende atletiekonderdelen zoals: sprint, hordenlopen, speerwerpen, kogelstoten, hoogspringen en verspringen.  

Projecten 
In groep 8 hebben we verschillende projecten zoals: Week van het geld, Lentekriebels, Kinderboekenweek en Mediawijsheid.  Daarnaast komt bureau Halt ook ieder jaar een aantal themalessen geven. De thema`s zijn: 
- Online veiligheid 
- Vuurwerk  
- Jeugdcriminaliteit  
- Invloed van de groep  

Voor u als ouder(s) / verzorger(s) is het volgende nog belangrijk om te weten over groep 8. 

- De kinderen krijgen regelmatig huiswerk mee naar huis. Voor het plannen van hun huiswerk hebben zij een agenda nodig.  
- Samen met groep 7 doen we ieder jaar mee aan de nationale voorleeskampioenschappen.   
- In groep 8 maken de kinderen een werkstuk. We maken samen in de klas een planning en een mindmap over het gekozen onderwerp. Daarna werken de kinderen thuis verder aan het werkstuk.  
- Ieder jaar gaan we met de gehele school op kamp. De kinderen uit groep 8 gaan drie dagen op kamp en blijven daar dus 2 nachten slapen. Groep 8 gaat op de fiets richting de kamplocatie.   
- Om ons te oriënteren op het voortgezet onderwijs gaan we in groep 8 een kijkje nemen op het Kempenhorst College in Oirschot en kunnen leerlingen zich aanmelden om ook het Heerbeeck College in Best te bezoeken. 
- Ieder schooljaar wordt er voor groep 8 een verkeersveiligheidsdag georganiseerd waarbij kinderen leren hoe ze veilig deel kunnen nemen aan het verkeer.  
- Aan het einde van het schooljaar is er nog een speciale activiteit voor de kinderen van groep 8 gepland: DE NACHT VAN GROEP 8. De kinderen hebben twee dagen vol leuke activiteiten en natuurlijk een overnachting in de school.  
- Onze schoolperiode op De Korenbloem sluiten we af met een spectaculaire musical in de laatste schoolweek.