Groep 3

Welkom bij de klassenpagina van groep 3, de Beren 

Wat leuk dat je komt kijken hoe een dag in groep 3 er uit ziet, de leerlingen zien iedere dag aan de dagritmekaarten wat er aan vakken en activiteiten op de planning staat. 
De leerlingen komen vanuit de kleutergroepen voor het eerst op een vast plekje aan tafel te zitten en dat is voor velen nog best even wennen. Om de overgang van groep 2 naar groep 3 te verkleinen en het leren te stimuleren, wordt er zowel aan de hand van methodes gewerkt als ook spelenderwijs. Het spelenderwijs leren komt terug in circuits waarbij de leerdoelen centraal staan. De kinderen werken met spelletjes om leerdoelen goed in te kunnen oefenen. 

Wat leren we dit schooljaar bij de verschillende vakken? 
 
Rekenen: 
De leerlingen hebben in de kleutergroepen al vele rekenvaardigheden aangeleerd. In groep 3 benutten ze deze vaardigheden om onder andere aan de volgende doelen te werken: 
- Het kunnen plaatsen van getallen op de getallenlijn; 
- Hoeveelheden ineens herkennen; 
- Getallen splitsen; 
- Sommen t/m 20; 
- Tellen in huppen van 2 en 5; 
- Tellen in sprongen van 10; 
- Meten; 
- Klokkijken, hele uren en halve uren. 
 
De methode Pluspunt staat centraal voor het rekenonderwijs. We rekenen vaak in circuitvorm.  
Bij het werken in een circuit nemen de leerlingen in een klein groepje deel aan verschillende activiteiten en rouleren zodat ze bij elke activiteit aan bod komen. Het rekencircuit kent vaak de volgende onderdelen: instructie van de leerkracht, maken van de verwerking vanuit de methode, spelenderwijs inoefenen van vaardigheden en rekenen op een chromebook.  
 
Taal: 
Er wordt gewerkt met de methode Lijn 3. Gedurende drie weken wordt er aan een thema gewerkt aan verschillende taaldomeinen; 

Technisch lezen: 
In de eerste helft van het schooljaar staat het aanleren van de letters in de leeslessen centraal. Hoe meer klanken de leerlingen leren, des te meer woorden ze al kunnen lezen. Hierna gaan leerlingen aan de slag met het lezen van zinnen, waarna ze ervaren dat ze wanner ze woord voor woord lezen, al gauw een hele tekst kunnen lezen. Elk kind heeft zijn eigen werkboek per thema voor zelfstandige verwerking van de lesstof. Er wordt op niveau en tempo gedifferentieerd. Lezen kan ondersteund worden door thuis ook dagelijks aandacht voor het voorlezen en samen lezen te hebben. 
Na ongeveer een half jaar wordt er gestart met het duolezen. Onder begeleiding van de leerkracht, ouders en oudere leerlingen wordt er in duo's in hetzelfde boek gelezen. De leerlingen krijgen zo steeds feedback op hun leesproces en leren al doende vloeiender te lezen. Vooral het nauwkeurig lezen staat hierbij centraal. 

Spelling: 
In Lijn 3 is expliciete aandacht voor spelling. Wanneer leerlingen letters leren lezen, willen ze die daarna ook schrijven. In groep 3 staat het spellen van klankzuivere woorden centraal. Bijv. bal en dak. Het hardop noemen van het woord, het woord in losse klanken opdelen, hierover nadenken (wat is een moeilijk stukje en wat hebben we daarover afgesproken) en het uiteindelijk opschrijven is nodig om tot een juist spellingsbewustzijn te komen. 

Begrijpend luisteren: 
In groep 3 leren de leerlingen onder andere om bij het luisteren naar een tekst te kunnen voorspellen, verschillende tekstsoorten te herkennen en een oplossing te zoeken voor een probleem. Wanneer je een tekst begrijpt, beleef je leesplezier en krijgt de inhoud een plek. Woordkennis is hierbij helpend, dagelijks is er aandacht voor woordenschat in de context van het thema. 
 
Wereldoriëntatie: 
In groep 3 wordt de wereld van leerlingen steeds groter. Ze willen weten hoe dingen werken en hebben veel interesse in de wereld om hen heen. Juist die wereld oriënterende kennis is belangrijk voor het latere begrijpend lezen. In de leesthema's komen allerlei kindervragen aan bod, zoals: hoe komt prik in limonade, waarom vallen de bladeren van de bomen? Die vragen worden beantwoord tijdens de lessen. 

Weektaak: 
In de klas staat een keuzebord waar 6 verschillende taken op hangen. De leerlingen hangen hun naamkaartje ieder keuzewerkmoment bij een ander taakje. Op deze wijze komen ze bij iedere taak aan de beurt en hebben ze zelf invloed op de planning van de taken. Later in het schooljaar leren ze hoe ze dit zelf op een formulier kunnen aangeven. Ze kunnen dan zelf bijhouden welke taken ze al gehad hebben en welke taken nog gemaakt moeten worden. Het werken met een weektaakformulier wordt doorgezet tot groep 8 en wordt steeds verder uitgebreid. 
 
Schrijven: 
Goed kunnen schrijven begint bij een goede schrijfhouding. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan motoriek, houding, schrijfbeweging en pengreep. Zo leren de leerlingen netjes en ontspannen te schrijven. Er wordt gestart met het leren schrijven van de cijfers en de schrijfpatronen. Hierna leren de leerlingen om letters te schrijven en leren ze deze in een volgend stadium aan elkaar te verbinden om woorden te kunnen schrijven. Wanneer de kinderen thuis schrijven is er het verzoek om de schoolletters aan te houden.  

Gym: 
Een algemeen stuk vanuit de werkgroep bewegen, want dit geldt voor iedere groep.  
 
Beeldende vorming:  
Eén keer in de week hebben de leerlingen beeldende vorming van een vakdocent.  
 
Projecten: 
We gaan jaarlijks met de gehele school op kamp. Groep 3 gaat twee keer een dag mee op kamp. Ze worden met auto’s gebracht en gehaald. 
 
Voor u als ouder(s) / verzorger(s) is het volgende nog belangrijk om te weten over groep 3 
* Op De Korenbloem willen we leerlingen leren om zich te leren presenteren. Bij de kleuters is hiervoor de start gemaakt met de ik-tafel. In groep 3 mogen de leerlingen kort iets vertellen over iets wat ze interesseert. Denk bijvoorbeeld aan een hobby, sport, huisdier, beroep van een ouder, etc. Hiervoor mogen ze spulletjes meenemen om het vertellen makkelijker te maken. Hiermee werken we aan de volgende doelen: 
* Een verhaal kunnen navertellen. 
* Een persoonlijk verhaal kunnen vertellen. 
* Rekening houden met de luisteraars. 
* Ingaan op reacties van luisteraars. 
* Het voor de groep durven staan. 
* Het duidelijk kunnen en durven spreken.