Geledingen

De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als beleids-, visie- en strategievoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. 

Formeel heeft de MR twee bijzondere bevoegdheden; instemmingsrecht en adviesrecht.
Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde besluiten het schoolbestuur vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het schoolbestuur mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt. Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het regelement vastgelegde aangelegenheden het schoolbestuur advies moet vragen aan de MR.

Maar welke concrete zaken worden er dan besproken en wat doet de MR daar dan mee? 
Afgelopen jaren heeft de MR zich sterk gemaakt voor een nieuw koersplan 2019-2023. De MR is daarnaast ook een ondersteuning voor de directeur, in de vorm van een vraagbaak en klankbord. Er is ook een aantal zaken wat natuurlijk elk jaar terugkomt, zoals de formatie, begroting en het schoolontwikkelplan. Dat laatste bevat per jaar de belangrijkste doelen, acties en resultaten welke de school elk schooljaar wil realiseren. 

OBS de Korenbloem is onderdeel van Stichting de Kempen (RBOB).
In totaal zijn dat 15 scholen die naast ieder een MR, ook een overkoepelende Medezeggenschapsraad heeft, de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). Vanuit de MR is er een lid wat afgevaardigd wordt daar zitting te nemen. Binnen de GMR wordt er op een nog globaler niveau gesproken over de visie van de gehele stichting, oa. de CAO, jaarverslagen, reserveringsbeleid, ikOOK!, financiën en waarborging van de continuïteit. 

Op deze manier is de MR dus het orgaan dat in samenwerking met de GMR, de Ouderraad, de directie, de ouders en het personeel ervoor zorgt dat onze kinderen op OBS De Korenbloem "De beste basis voor een leven lang leren" krijgen.

Ouderraad
De ouderraad is een belangrijke schakel tussen de ouders en de school. Op de Korenbloem bestaat deze op dit moment uit 7 ouders en 1 leerkracht. De ouderraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om met elkaar te brainstormen en te evalueren. Een aantal activiteiten waarbij de ouderraad betrokken is zijn sinterklaas, kerst, carnaval, schoolkamp, verkeerveiligheid en het vaststellen van de vrijwillige ouderbijdrage.
Elke eerste vergadering van het schooljaar start men de vergadering samen met de M.R. om te kijken waar zij elkaar kunnen ondersteunen.

Lijkt het je leuk om aan te sluiten bij de ouderraad, kun je altijd contact opnemen.
 
Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit 1 kind uit iedere groep vanaf groep 5 en hoger. Deze afgevaardigde wordt door de kinderen uit de klas democratisch gekozen voor 2 jaar en is betrokken bij ontwikkelingen binnen de school. Zij zijn het klankbord van de klas en zijn de brug tussen hen en de leerkrachten.
In de leerlingenraad praten we over onderwerpen zoals bijvoorbeeld het speelplein, de wensen van de leerlingen en conclusies die uit leerlingenpeilingen kunnen worden getrokken.  

De leerlingenraad vergadert 5 keer per jaar samen met de directeur en de Ondersteuningscoördinator.