Zorg voor leerlingen

Op OBS De Korenbloem staat de zorg voor leerlingen hoog in het vaandel. We streven naar onderwijs op maat. Dat wil zeggen dat we zo veel mogelijk af willen stemmen op de mogelijkheden van de leerlingen en er naar streven om alles uit de leerlingen te halen. De samenwerking tussen leerkracht, ouder en leerling is hierbij van groot belang.  
Al bij de aanmelding van een leerling wordt bekeken of extra zorg of aanbod voor de leerling nodig is. Voordat de vierjarige leerling op school start, wordt er met de ouders een intakegesprek gepland. Naast de kennismaking met de leerkracht is het doel om samen met de ouder te kijken hoe we het beste aan kunnen sluiten op de ontwikkeling van de leerling.   

Didactische ontwikkeling:  
Gedurende de schoolloopbaan wordt de didactische ontwikkeling van de leerling middels observaties door de leerkracht en toetsing gemonitord. Halfjaarlijks vinden methode onafhankelijke toetsen plaats door de inzet van CITO toetsen. Samen met de ondersteuningscoördinator worden de resultaten van de groep en de individuele leerling geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie worden de nieuwe groepsplannen opgesteld. In de groepsplannen staat beschreven hoe voor dat vakgebied het aanbod er uit zal zien, waarbij gewerkt wordt in drie niveaugroepen. Om de leerlingen op maat te kunnen bedienen wordt er naast de methodes ook gebruik gemaakt van bijvoorbeeld computerprogramma's, extra instructiemomenten door de leerkracht of verrijkende of remediërende materialen. Tijdens de oudergesprekken worden de resultaten met ouders besproken. 

Sociaal emotionele ontwikkeling:  
Op OBS De Korenbloem starten we na elke zomervakantie met het sturen van de groepsvorming (groepsdynamica). Als leerkracht speel je een belangrijke rol door dit groepsproces actief te leiden; diverse spelvormen en korte activiteiten worden hiervoor gedurende een lesdag als afwisseling op de taal- en rekenlessen ingezet. Op die manier werken we toe naar een veilige sfeer in de klas, waarin kinderen zich prettig voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen.  
 
Middels de methode leefstijl (Rots & Water) worden sociaal emotionele vaardigheden en normen en waarden aangeleerd.  
Jaarlijks wordt de sociaal emotionele ontwikkeling gevolgd middels een observatiesysteem met als doel om het aanbod af te kunnen stemmen op de ontwikkeling van de leerling. 

Expertise  
Binnen de school is er veel expertise aanwezig om het onderwijs zo optimaal mogelijk vorm te geven. OBS De Korenbloem beschikt over een ondersteuningscoördinator, taal- en rekencoördinator, coördinator meer- en hoogbegaafd, een gedragsspecialist, kindercoach en een vertrouwenspersoon. Daarnaast is er binnen het bestuur expertise aanwezig waar we een beroep op kunnen doen. Hierbij kan u denken aan een orthopedagoog, psycholoog en sportcoach.  
Ook hebben we nauw contact met externe instanties waar we hulpvragen neer kunnen leggen.  
Wilt u meer weten over de zorg van leerlingen verwijzen we u naar de schoolgids. Daarnaast vindt u op de website ook het gedragsprotocol waarin we beschrijven hoe wij gewenst gedrag stimuleren en hoe we omgaan met pestgedrag.  

Klik hier voor het gedragsprotocol. 

Meer- & Hoogbegaafdheid 

We vinden het erg belangrijk dat we onze leerlingen binnen De Korenbloem, in een vertrouwde omgeving, kunnen begeleiden op hun eigen niveau. In schooljaar 2015-2016 is een beleidsplan ontwikkeld gericht op de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen. 
Het beleidsplan wordt vertaald naar de praktijk van alle groepen. De coordinator meer- en hoogbegaafdheid stuurt dit proces aan, volgt ontwikkelingen, coacht leerkrachten om de uitvoering steeds verder te verankeren. Voor de signalering wordt schoolbreed het Digitaal handelingsprotocol Hoogbegaafden (DHH) ingezet. Het DHH is een geintegreerd instrument voor signalering, diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Het instrument is bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders van basisscholen. Het DHH bestaat uit een aantal modules die ons stap voor stap begeleiden bij de zorg van hoogbegaafde leerlingen op onze school. 
Op het gebied van taal, rekenen en projecten worden uitdagende opdrachten aangeboden. 

Voor de signalering wordt schoolbreed het Digitaal handelingsprotocol
Hoogbegaafden (DHH) ingezet. Het DHH is een geïntegreerd instrument voor signalering, diagnostiek en
begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Het instrument is bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders van
basisscholen. Het DHH bestaat uit een aantal modules die ons stap voor stap begeleiden bij de zorg van
hoogbegaafde leerlingen op onze school.
Op het gebied van taal, rekenen en projecten worden uitdagende opdrachten aangeboden. We gaan uit van
uitvoering en begeleiding in de eigen klas. Voor kinderen waarbij deze inzet nog onvoldoende uitdaging biedt en/
of wenselijk is dat specifieke vaardigheden getraind worden, komen leerlingen in aanmerking voor de De Octopusklas.
In deze klas op maandagmiddag wordt aandacht besteed aan de
specifieke vaardigheden en psycho-educatie. Mocht het aanbod in de eigen klas en/of deelname aan De Octopusklas, niet voldoende zijn voor de onderwijsbehoeften van een hoogbegaafde leerling, dan wordt de wenselijkheid voor deelname aan
de bovenschoolse plusgroep; genaamd:'t Lab' onderzocht. Bij dit onderzoek zijn de groepsleerkracht, de ondersteuningscoördinator, de ouders en de orthopedagoog betrokken. De bovenschoolse plusgroep komt wekelijks een dagdeel samen op OBS De Sleutelaar in Bladel. Uitgangspunt binnen de bovenschoolse plusgroep is het
begeleiden en ondersteunen op de dimensies:


Leren denken 
Tegemoet komen aan de cognieteve honger van hoogbegaafde kinderen door verrijkend onderwijs te bieden. 

Laten leren 
Ontwikkelen van leer- en denkstrategieen, metacognitieve vaardigheden en trainen van executieve functies. 

Leren voor het leven 
bewust wordend van mindset, ontwikkelen van een op groei gerichte levenshouding. 

In de bovenschoolse plusgroep komen kinderen samen van vier scholen, onder begeleiding van een specialist hoogbegaafdheid.