07Sep
Lees hier snel onze nieuwsbrief!
Algemeen

Wat is een openbare school?


Op een openbare school, zoals de Korenbloem, is iedereen welkom , ongeacht maatschappelijke, religieuze of culturele achtergrond,  'Niet apart maar samen.'
Onze school staat midden in de samenleving en betrekt deze en de omgeving van de school bij het onderwijs.
Wij bieden een veilige schoolomgeving waar we respect hebben voor elkaar en rekening houden met elkaar.
De school is een veelkleurige ontmoetingsplaats. We bieden de basis voor de ontwikkeling van het talent dat we nodig hebben om als samenleving verder te komen.
Kinderen presteren met passie en plezier en leggen zo de basis voor een leven lang leren.
 

Ligging van de Korenbloem

De Korenbloem ligt in de Castaert, aan de rand van Oirschot en heeft kinderen uit verschillende buurten in een grote straal rondom de school.


Doelstelling

De Korenbloem zorgt voor een continue ontwikkeling van leerlingen tussen hun vierde en twaalfde jaar. Daarbij staat het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden en het verwerven van kennis centraal. Zo dat de kinderen een steeds grotere verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen daden. We gaan uit van de algemene doelstellingen voor het openbaar onderwijs. We houden rekening met de individuele capaciteiten van het kind. Na het doorlopen van de basisschool hebben de leerlingen voldoende bagage om die vorm van voortgezet onderwijs te gaan volgen die voor hen geschikt is.


Wat betekent dit voor de Korenbloem?

De Korenbloem wil een leef- en werkgemeenschap zijn waar kinderen elkaar ontmoeten en waarbij belevingswereld, spel en zelfontwikkeling en -ontdekking centraal staan. Een kind moet gewoontes en vaardigheden spelenderwijs ontwikkelen, zodat het in een groep kan functioneren en deel kan nemen aan groepsactiviteiten. Om aan het spelenderwijs ontwikkelen tegemoet te komen, maken we van de school een aantrekkelijke, gezellige werkomgeving met allerlei uitnodigende materialen.


De zorg voor leerlingen

De Korenbloem streeft naar onderwijs op maat; dat wil zeggen dat het onderwijs zoveel mogelijk wordt afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen. Vroegtijdige signalering van eventuele achterstanden is belangrijk. Ieder kind moet zich kunnen ontwikkelen in een veilige, inspirerende omgeving.
 
Om de ontwikkeling van de kinderen optimaal te stimuleren heeft de school de volgende maatregelen genomen:
 • De groepsgrootte van de groepen wordt zo klein mogelijk gehouden
 • Zelfstandigheid van kinderen wordt al vroeg  gestimuleerd. In de groepen 1/2 werken de kinderen met een takenbord. In alle groepen werken de kinderen in hoeken en de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 werken met een weektaak.
 • Goed leerlingvolgsysteem: een systeem van observeren en signaleren.
 • Alle leerkrachten van de Korenbloem scholen zich jaarlijks om de kwaliteit van het onderwijs verder te blijven verbeteren.
 • Leerlingen met leerproblemen worden zoveel mogelijk binnen de groep geholpen.
 • Voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 is er een Plusklas.

De interne begeleider regelt alles rondom de leerlingenzorg. Zij wordt hierbij ondersteund door een orthopedagoog, iemand van het School Maatschappelijk Werk en een dyslexiespecialist.


Projecten

Twee keer per jaar werken alle kinderen aan een centraal project. Daarnaast werken groepen aan kleine projecten. Deze bieden veel mogelijkheden tot:

 • samen spelen
 • samen werken
 • samen zingen
 • samen ontdekken
 • samen praten

Regelmatig gaan de kinderen tijdens zo'n project op excursie. Ouders worden op de hoogte gehouden door middel van tentoonstellinkjes en bij schoolprojecten door middel van een inloopavond.


Weekopeningen en vieringen

Elke bijzondere schoolweek wordt geopend met een weekopening in de gemeenschappelijke ruimte, het "Vossenhol". Alle kinderen en teamleden komen dan samen om de nieuwe periode in te leiden. Leerkrachten verzorgen een uitvoering die in het teken staat van het nieuwe thema.
Bijna iedere week vindt op vrijdag een viering plaats voor vier groepen van de school.  Deze viering duurt van 14.00 uur tot 14.45 uur. Iedere groep komt ongeveer 5 keer per jaar aan de beurt. Zij presenteren waar zij de afgelopen tijd in de klas mee bezig zijn geweest.  Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken naar diverse presentaties van hun kinderen.  
 
Andere vieringen die plaatsvinden zijn:

 • de ouderviering, verzorgd door ouders tijdens het kampproject
 • een talentenjacht
 • de afscheidsmusical, gespeeld door groep 8
 • diverse bijzondere vieringen rondom kerst, sinterklaas en carnaval


Omgangsvormen

Respect hebben voor elkaar betekent dat er op gelet wordt dat de kinderen op een prettige manier met elkaar omgaan. Rekening houden met elkaar, verschillen respecteren, fatsoenlijk omgaan met andermans spullen, eerlijk zijn en ruzies oplossen met praten zijn hier voorbeelden van.


Ouderparticipatie

De school wil graag dat de ouders zich nauw betrokken voelen bij de Korenbloem. Daarvoor krijgen ze volop de gelegenheid, bijvoorbeeld door het helpen bij het overblijven, de creatieve middag, verschillende excursies en bij het organiseren van verschillende feesten. Bij veel activiteiten werken team en ouderraad intensief samen. In en via de medezeggenschapsraad kunnen ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school.
 

Fruit eten

De kinderen krijgen bij ons op school de gelegenheid om rond 10.15 uur een gezond tussendoortje te eten. Wij vragen u medewerking om geen koeken e.d. mee te geven.


Continu XL

We bieden de kinderen de mogelijkheid om van 8.30-14.45 uur op school te zijn. Om 12.00 uur eten de kinderen samen met de leerkracht in de klas. De kinderen kunnen echter ook thuis lunchen. Ze gaan dan om 12.00 uur naar huis en moeten om 12.45 uur weer op school zijn.
Voor de lunch op school nemen de kinderen een lunchpakket mee. Ze mogen ook drinken meenemen. In verband met de zorg voor het milieu vragen wij u het drinken zoveel mogelijk in een gesloten beker mee te geven. Wij streven een gezonde lunch na. Daarom mogen de kinderen geen snoep meenemen.
Om 12.15 uur gaan de kinderen buiten spelen. Dat gebeurt onder toezicht van ouders en onderwijzend personeel.  Om 12.45 uur gaat de bel en starten de lessen. Om 14.45 uur is de school uit.


Opvang van nieuwe leerlingen

Geïnteresseerde ouders kunnen een afspraak maken met de locatiedirecteur en krijgen dan informatie en een rondleiding. Na inschrijving neemt de school, zo'n vijf weken voor de vierde verjaardag van het kind, contact op met de ouders/verzorgers om een aantal kennismakingsochtenden af te spreken.
De groepsleerkracht zorgt altijd voor een goede opvang van het nieuwe kind.


Informatie

Wilt u meer weten over de Korenbloem?
U kunt terecht bij Els van de Kam of bezoek onze website: www.obsdekorenbloem.nl
 
Openbare basisschool De Korenbloem
Castaert 98, 5688 PG Oirschot
Telefoon: 0499-550230
Email: info@obsdekorenbloem.nl