12Apr
Lees hier snel onze nieuwsbrief!

De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als beleids-, visie- en strategievoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. 

Formeel heeft de MR twee bijzondere bevoegdheden, instemmingsrecht en adviesrecht. Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde besluiten het schoolbestuur vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het schoolbestuur mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt. Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het regelement vastgelegde aangelegenheden het schoolbestuur advies moet vragen aan de MR.

Maar welke concrete zaken worden er dan besproken en wat doet de MR daar dan mee? 

Afgelopen jaren heeft de MR zich sterk gemaakt voor zaken zoals de huisvesting, de rapporten, het continurooster. De MR is daarnaast ook een ondersteuning voor de directeur, in de vorm van een vraagbaak en klankbord. Er is ook een aantal zaken wat natuurlijk elk jaar terug komt, zoals de formatie, begroting en het school ontwikkelplan. Dat laatste bevat per jaar de belangrijkste doelen, acties en resultaten welke de school elk schooljaar wil realiseren en behalen. 

OBS de Korenbloem is onderdeel van Stichting de Kempen (RBOB), de overkoepelende stichting. In totaal zijn dat 14 scholen welke ook een Medezeggenschapraad heeft, de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). Vanuit de MR is er een lid wat afgevaardigd wordt daar zitting te nemen. Binnen de GMR wordt er op een nog globaler niveau gesproken over de visie van de gehele stichting, oa. de CAO, jaarverslagen, reserveringsbeleid, ikOOK!, financiën en waarborging continuïteit. 

Op deze manier is de MR dus het orgaan dat in samenwerking met de GMR, de OuderRaad, de directie, de ouders en het personeel ervoor zorgt dat onze kinderen op de Korenbloem "De beste basis voor een leven lang leren" krijgen.In de MR hebben de volgende personen zitting.
Ouders:
Lars de Bonth                                       
Rob van der Zanden                                                              
Nelleke Megens - van Griensven

Teamleden:
Ilse Verstappen                                                 
Lotte Weijers                                                 
Anne Tra        

Ouderraad

Ouders:
Susan Tielemans (voorzitter)
Laura de Bonth (penningmeester) 
Karin Beekhuisen  (secretariaat)
Janneke van Boven
Lian van Kollenburg
Mariëlle van Gestel
Yvonne v.d. Heijden

Teamleden:
Rosalie Wensink
Ruben Sanders (reserve)

Leerlingenraad

In de leerlingenraad praten we over onderwerpen als het speelplein, de nieuwe school en allerlei zaken die met "De Korenbloem" te maken hebben.
De leerlingenraad vergadert ongeveer 4 keer per jaar.

In de leerlingenraad hebben de volgende personen zitting:
  • Janne Vriens                              (Monkeys)
  • Nena van Uden                        (Pinguïns)
  • Taïma Alhallak Tonbor         (Beestenboel) 
  • Tess Kolsters                             (Bokkenrijders)
  • Teun van den Boomen         (Lama's)
Teamleden:
  • Karlijn Horst
  • Ruben Sanders